Dette forløb handler om lighed for loven som dansk værdi i en europæisk kontekst. Materialet kan indgå i et forløb om EU, Danmarkskanonen og ligestilling. Forløbet kan være en del af et længere forløb omkring udviklingen af retsstaten i Danmark begyndende med Grundlovens vedtagelse, eller det kan indgå i et forløb om EU, Danmarkskanonen, Grundloven eller demokratiformer.

Kunne du forestille dig, at en politibetjent, der kører spritkørsel ville slippe med en advarsel fordi “han er en god kollega”? Kunne du forestille dig, at statsministeren kunne få sine modstandere fængslet, uden at de havde gjort noget som helst? Eller at USA’s præsident kunne ringe til Danmark og kræve en amerikansk rapper løsladt fra fængslet? Næppe.

I 1849 blev Danmarks grundlov vedtaget, og Danmark blev da til en retsstat. For at være en retsstat skal to formelle principper opfyldes. For det første skal lovgiverne selv holde sig til loven, det ligger bl.a. i tredeling af magten. For det andet er alle lige for loven.

Tredelingen af magten betød, at magten blev delt i en lovgivende, en udøvende og en dømmende magt. I dag har Folketinget magten til at vedtage lovgivning (lovgivende magt), regeringen (dvs. Ministerierne) har magten til at sørge for, at lovene bliver ført ud i livet (udøvende magt), og domstolene har magten til, at dømme om lovene bliver fulgt (den dømmende magt).

Lighed for loven betyder, at alle har samme retsstatus – de vil blive behandlet ens af domstolene – uanset køn, religion, hudfarve, alder og økonomisk status (om man er fattig eller rig).

I dette forløb vil du lære, hvad ‘lighed for loven’ betyder i Danmark og i EU. Undervejs vil du se på dine egne oplevelser med lighed med loven og sammenholde dem med andres oplevelser. Du skal arbejde med løsninger på problemer omkring ulighed for loven.

Øvelse 1: Har vi lighed for loven i Danmark?

Tidsforbrug 10 min

EU kræver af medlemsstaterne, at de holder alle borgere lige for loven. Men hvordan er det i praksis – har vi lighed for loven i Danmark?

I denne øvelse skal eleverne nedskrive deres argumenter for og i mod, om vi har lighed for loven i Danmark på post-its. Efterfølgende skal eleverne fordele deres post-its i argumenter for og argumenter i mod på tavlen.

Eleverne kan bruge de links der er nederst på siden, hvis de har brug for hjælp.

Øvelse 2: Film om Lighed for loven

Tidsforbrug: 20 min.

Eleverne skal se filmen, Danmarkskanonen i Europa: Lighed for loven, hvor unge fra tre EU-lande fortæller om deres syn på værdien lighed for loven.

 Efterfølgende skal eleverne reflektere over de to nedenstående spørgsmål. Derefter vender eleverne sig mod deres makker. På skift bruger de hver 5 min på at fortælle, hvilke svar de kom frem til.

  • Hvordan er de unge fra de andre EU-landes oplevelse af lighed for loven i deres eget land: Er der lighed for loven?
  • Hvilke forskelle og ligheder er der i forhold til dine egne oplevelser?

Øvelse 3: Ulighed for loven

Tidsforbrug: 20 min.

Eleverne skal i denne øvelse læse artiklen ‘Nydanskere i dokumentar: Politiet går efter os på grund af vores hudfarve’. Derefter skal de svare på nedenstående spørgsmål to og to for til sidst at opsummere de vigtigste pointer i klassen.

Diskussionsspørgsmål

  • Hvordan føler folk fra andre kulturer, at de bliver behandlet anderledes af politiet?
  • Hvordan tænker I, at folk med anderledes kultur føler sig behandlet i Holland?
  • Kan I komme med forklaringer på, hvorfor den hollandske pige ikke har samme opfattelse, som den de sociale medier giver?

Nydanskere i dokumentar: Politiet går efter os på grund af vores hudfarve

Øvelse 4: Korruption

Tidsforbrug: 15

Eleverne skal I denne øvelse arbejde med korruption.

Eleverne skal gå sammen to-og-to. Først skal de læse nedenstående definition af korruption, hvorefter de skal forklare hver af fænomenerne for hinanden. Hvis ingen af eleverne ved hvad de enkelte fænomener betyder, skal de gå på internettet og slå fænomenet op.

Korruption dækker over forskellige fænomener. Herunder kan I se de seks mest gængse. I skal nu skiftes til at forklarer dem for hinanden.

Bestikkelse

Bedrageri

Underslæb

Mandatsvig

Embedsmisbrug

Nepotisme

Øvelse 5: Korruption i EU

Tidsforbrug: 15 minutter

Listen over korrupte lande i verden bliver hvert år udgivet af Transparency International. De 28 EU-ligger meget forskelligt. F.eks. ligger Danmark nr. 1 på listen med 88 ud af 100 point, mens Bulgarien ligger nr. 77 med 42 ud af 100 point. Der er altså stor forskel på EU-landene. Mange vil derfor gerne have at EU strammer op og lavet sanktioner overfor de lande, der har meget korruption.

I skal nu gå sammen to-og-to og lave en rangeret liste over alle 28 EU-lande, hvor I starter med det mindst korrupte land og slutter med det mest. I kan finde information ved selv at søge på internettet, eller I kan få hjælp ved at bruge dette link: https://www.transparency.org/cpi2018

Til sidst skal I besvare disse spørgsmål i grupper:

  • Overrasker listen jer?
  • Hvorfor tror I at de skandinaviske lande ligger i toppen af listen?
  • Hvorfor tror I, at nogle østeuropæiske lande kæmper med korruption? Kan I komme på historiske årsager til dette?

Links

Emma Toft: Nydanskere i ny dokumentar: Politiet går efter os på grund af vores hudfarve. Danmarks Radio. 22.05.18

Europa-Parlamentet: Demokrati og menneskerettigheder. Europa-Parlamentet. 04.07.19

Niels Glavind: Kriminalitet og social baggrund. Arbejderbevægelsens erhvervsråd. 22.10.07

Mette Rodgers: Voksende ulighed i Europa truer EU. Information. 07.10.14

Nikolaj Petersen og Jens Aage Poulsen: Hvem skal bestemme? – om Grundlov og demokrati før, nu og i fremtiden. Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling. 2016.

Folketinget: Dit Demokrati: Undervisningsfilm. Folketinget. 04.07.2019

Folketinget: Grundloven og folkestyret. Folketinget. 04.07.2019

Den grundlovgivende rigsforsamling: Danmarks Riges Grundlov, 5. juni 1849 (Junigrundloven). Danmarkshistorien.dk. 08.08.12.

European Union Agency for Fundamental Rights: Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Afsnit III: Ligestilling. European Union Agency for Fundamental Rights. 04.07.2019

Institut for menneskerettigheder: Lov og Ret. Institut for menneskerettigheder. 04.07.2019

Mogens Herman Hansen: Nu kæmper retsstaten og demokrati om magten i Europa. Information.07.05.11

Lisbet Christoffersen: Reformationen lagde grunden til lighed for loven. Kristeligt Dagblad. 19.05.17

Aage Frandsen: Retssikkerhed for alle. Information. 03-04.1999

Nadia Schou Lauridsen: Ja, EU-retten står over Folketinget. Tænketanken Europa. 28.04.16

DR Skole: Lighed for loven: Danmarks Radio Undervisning. 04.07.19

Enhedslisten: Dobbeltstraf- forslag underminerer retsstaten. Enhedslisten. 26.02.18

Carolina Magdalene Maier: Danmark er ét land. Med én lovgivning. Som gælder for alle borgere. Information. 01-03.18

Nicolai Raastrup: Advokater: Regeringens ghettoudspil bryder princippet om lighed for loven. AdvokatWatch. 21.03.18